Aplicarea TVA la serviciile avocatului nerezident prestate unei entități rezidente a Republicii Moldova

În prezent, tot mai multe entități recurg la serviciile juridice ale avocaților nerezidenți ai Republicii Moldova. Fie că acestea sunt necesare în cadrul anumitor raporturi de drept internațional sau național, important pentru contabili și auditori este aplicarea corectă a taxei pe valoarea adăugată în aceste cazuri.

De regulă, pentru aprecierea corectitudinii impunerii cu TVA urmează a fi luați în considerație mai multi factori, însă, pentru cazul dat, important este să ținem cont de următoarele principii de bază reglementate de Codul fiscal și anume:

  • determinarea locului prestării servicilor juridice în scopuri fiscale;
  • cota TVA și, dacă există sau nu careva scutiri stabilite pentru serviciile juridice prestate de un avocat nerezident.

Pentru a determina locul prestării serviciilor nominalizate anterior vom consulta prevederile art.111, alin. (1) lit.e), liniuța a treia  din Codul Fiscal care stabilește că locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului de servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei), traduceri de texte, precum şi servicii de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de intermediere a serviciilor publice de telefonie fixă şi mobilă.

Astfel, rezultă că indiferent dacă de facto serviciul avocatului va fi livrat pe teritoriul Moldovei sau în afara hotarelor țării, în scopuri fiscale se va considera ca acesta se prestează în Moldova deoarece beneficiarul este rezident al RM.

Dacă referitor la cota TVA pentru seviciile avocaților Codul fiscal nu stabilește excepții, atunci la capitolul scutiri conform art. 103 alin. (1) pct. 6 din Codul Fiscal se scutește de TVA fără drept de deducere activitatea profesională în sectorul justiţiei. Potrivit definiției prevăzută la art. 5, pct. 362 din Codul Fiscal, activitate profesională în sectorul justiţiei este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.

În concluzie, rezută că seviciile profesionale ale avocatului, ce activează în cadrul formelor de organizare a activității stabilite de lege, se vor considera ca import de servicii, însa TVA nu se va calcula și achita la importul serviciilor în cauză, deoarece intervine scutirea prevăzută de art. 103 alin (1) pct. 6 din Codul fiscal.

Totusi, o recomandare ar fi ca înainte de utilizarea scutirii menționate anterior să fie analizate minuțios toate actele de care dispune avocatul pentru a asigura integral respectarea normelor legale ale Codului fiscal și altor acte naționale și/sau internaționale ce reglementează activitatea avocaților.